• História

     • 1. september 1983/1984
      • Brány našej školy boli slávnostne otvorené 1. septembra 1983. Bola pomenovaná podľa sídliska, na ktorom bola vybudovaná: Základná škola na sídlisku Februárového víťazstva. Budova 18 triednej základnej školy bola postavená v rámci bytovej výstavby na sídlisku Februárového víťazstva. Je dvojpodlažná, pozostáva z pavilónov A, B, C, D, E, F a 2 telocviční. Žiaci sa na začiatku učili v 24 triedach a špeciálnych učebniach. Školu navštevovalo 694 žiakov. Vznikol folklórny súbor Kolovrátok.

     • 1986/1987
      • Vzniklo školské športové stredisko so zameraním na futbal. V 5. ročníku bola zriadená trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov.

     • 1990/1991/1992
      • Začalo sa vyučovanie anglického a nemeckého jazyka ako povinne voliteľných predmetov. Základná škola bola v rámci územného premenovania ulíc, námestí a sídlisk premenovaná na Základnú školu na sídlisku Lúky. Začal vychádzať školský časopis Ozveny z lúk.

     • 1997/1998
      • Škola sa zapojila do projektu Orava, jeho cieľom bola demokratizácia školstva. Žiaci s telesným postihnutím boli integrovaní do bežných tried. Už od prvého ročníka sa žiaci mohli učiť anglický alebo nemecký jazyk. Škola sa zapojila do projektu "Škola podporujúca zdravie". V rámci neho sa uskutočnila súťaž vo vysádzaní stromčekov (Stromček našej triedy), žiaci sa zúčastnili súťaže Poznaj a chráň, Tábora mladých ochrancov prírody 1997. 5. októbra 1997 vznikol žiacky parlament. Jeho úlohou bolo riadiť a koordinovať prácu žiakov na škole.

     • 1999/2000
      • V rámci integrácie telesne postihnutých bola otvorená špeciálna trieda pre telesne a mentálne postihnutých žiakov, ktorým venoval zvýšenú pozornosť špeciálny pedagóg a ošetrovateľka. 31. mája 2000 sa žiaci zo špeciálnej triedy zúčastnili 4. ročníka detskej paraolympiády v Nitre.

     • 2001/2002
      • 3. mája 2002 nás navštívil minister školstva Peter Ponický.

     • 2002/2003/2004
      • V rámci projektu Infovek škola dostala modernú počítačovú učebňu s pripojením na Internet (spolu s edukačným softvérovým balíkom) a učebňu Lego dacta Robolab. Vzniká detský divadelný súbor a detský recitačný kolektív - MoDRé TRaKy. V rámci podprojektu Otvorená škola projektu Infovek škola získala finačné prostriedky na zakúpenie ďalšieho vybavenia do učebne výpočtovej techniky. Pre verejnosť bola učebňa výpočtovej techniky k dispozícii vo večerných hodinách, prebiehali výukové kurzy. V septembri prebehli oslavy 20. výročia otvorenia našej základnej školy. Spoločnosť Slovak Telecom venovala v rámci celoslovenského projektu informatizácie slovenského školstva počítačové vybavenie pre vyučovanie práce s počítačom.

     • 2004/2005
      • Za účasti primátora mesta bola  otvorená nová multimediálna počítačová učebňa a moderne vybavená učebňu pre výučbu cudzích jazykov - jazykové laboratórium. Naši žiaci dosiahli v MONITORE 9 v slovenskom jazyku i v matematike výsledky celoslovenského priemeru. 18. júna bolo v areáli našej ZŠ otvorené futbalové ihrisko s umelou trávou, ktoré bude slúžiť všetkým obyvateľom mesta Vráble. Ihrisko prestrihnutím pásky a výkopom odovzdal slávnostne premiér Slovenskej republiky M. Dzurinda, primátor mesta Vráble. T. Tóth a predseda slovenského futbalového zväzu F. Laurinec.

     • 2005/2006
      • Mesto Vráble na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky zriadilo s účinnosťou od 1. marca 2006 samostatnú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou, s názvom Základná škola s materskou školou, Lúky1226, Vráble. časť školy bola zrekonštruovaná pre fungovanie materskej školy. Základná škola Vráble, sídl. Lúky vypracovala v rámci programu Sokrates/Comenius1 projekt so zámerom zvyšovať kvalitu a posilňovať európsku dimenziu školského vzdelávania, s názvom "Hopeful journey - from Europe to Europeans". Našimi schválenými partnermi boli Primary School v Newcastle vo Veľkej Británii, Primary School v Tralee v Írsku a Základní škola Barandov v Prahe v Českej republike. Uskutočnila sa pracovná cesta do Veľkej Británie.

     • 2006/2007
      • Po ukončení funkčného obdobia pani riaditeľky Valachovej nastúpila 1. júla 2006 do funkcie novej riaditeľky Mgr. Anna Urbanská. Žiaci školy sa v  decembri mohli potešiť z krás predvianočnej Viedne. V súvislosti s pokračovaním projektu medzinárodného partnerstva škôl - "Hopeful journey -  from Europe to Europeans", navštívila v marci delegácia našej školy družobnú školu v írskom meste Tralee. Koncom školského roka sme mali  česť privítať zástupcov družobných škôl z anglického New Castlu a írskeho Tralee na pôde našej školy a mesta. V rámci spolupráce školy s  rodičmi a deťmi bola v marci zriadená špecializovaná trieda pre osobitne výchovne a prospechovo oneskorených žiakov a dočasne  prospechovo slaboprospievajúcich žiakov. V tom istom mesiaci pribudlo k športoviskám v areáli našej školy špecializované hokejbalové  ihrisko.

     • 2008/2009
      • Škola sa zapojila do programu Škola priateľská deťom. V areáli školy pribudlo skateboardové ihrisko a prebehla rozsiahla rekonštrukcia trávnatého futbalového ihriska. Krúžok Robolab bol najlepší na Slovensku v oblasti programovania a stavby robotov a sedemnásty na medzinárodnej súťaži v Rakúsku. V júni 2009 sa začala rozsiahla rekonštrukcia školy za prípevku eurofondov – regulácia kúrenia, výmena okien, zateplenie a nová fasádna omietka budovy.

     • 2009/2010/2011
      • Zapojili sme sa do projektu medzinárodnej spolupráce so zahraničnými školami. Rekonštruovali sme drevenú parketovú podlahu vo veľkej telocvični. Vybudovali sme bezbariérovú toaletu. Nainštalovali sme novú vzduchotechniku v kuchyni školskej jedálne a prebudovali kúrenie v školskej jedálni. Žiaci z krúžku Robolab bol opäť najlepší na Slovensku v oblasti programovania a stavby robotov a šestnásty na medzinárodnej súťaži v Singapure. V septembri 2010 sa ukončila rekonštrukcia školy – regulácia kúrenia, výmena okien, zateplenie a nová fasádna omietka budovy. V októbri bola riaditeľka školy členkou 16-člennej delegácie zo Slovenska na medzinárodnej Twin School konferencii vo švédskom meste Vänersborg.

     • 2011/2012/2013
      • Po skončení funkčného obdobia Mgr. Anny Urbanskej, nastúpil do funkcie riaditeľa PaedDr. Karol Drienovský. V júli 2011 došlo k oprave časti strechy. V auguste 2011 sa uskutočnila celková rekonštrukcia kanalizácie v pivničných priestoroch pod materskou školou. V decembri 2011 sa vybudovala  nová IKT učebňa, pod názvom  „COMP učebňa“  a zakúpil sa kompletný nábytok do šiestich tried. V roku 2013 škola oslávila 30. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa konala v máji slávnostná akadémia. Žiaci 5.ročníka navštevujú predmet Športová príprava so zameraním na futbal.