• Zápis prvákov

   • Vážení rodičia,

    svoje dieťa môžete zapísať jedným z uvedených spôsobov:

    • online prihláškou:
     PRIHLÁŠKA na zápis žiaka v šk. r. 2023/2024 

      
    • osobne:
     v pracovných dňoch od 1. apríla 2023 do 30. apríla 2023 v čase od 7:30 do 16:30.
    • Prihlášku je možné priniesť už vyplnenú, keď si ju tu stiahnete: prihláška na zápis žiaka 2023/2024 alebo ju vyplníte pri zápise.
    • Rodičia na zápis prídu osobne s dieťaťom a so sebou si prinesú: Občiansky preukaz a Rodný list dieťaťa.

    Bližšie informácie v pracovných dňoch na t. č.: 037 783 20 34.

     

     

    • Podmienky prijatia do 1. ročníka

    •  

     • Dieťa k 31.8.2023 dovŕšilo šiesty rok veku 
     • Dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť

     Na žiadosti (prihláške) sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov.

     Podpis len jedného ZZ je možný ak:

     1. Sa zákonní zástupcovia dohodli a doručia písomné vyhlásenie (Príloha 3 vo formáte *.rtf);
     2. Jedenému zo ZZ bol obmedzený, pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania (neoverená kópia zo súdu);
     3. Jeden zo ZZ bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania (neoverená kópia zo súdu);
     4. Jeden zo ZZ má  obmedzenú spôsobilosť na právne úkony (neoverená kópia zo súdu);
     5. Jeden zo zákonných zástupcov nie je schopný podpísať zo zdravotných dôvodov (potvrdenie od všeobecného lekára ZZ)
     6. Vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou (písomné vyhlásenie: Príloha 2 vo formáte *.rtf)

      

     O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. 6. 2023.

      

     Ak dieťa k 31. 8. 2023 nedovŕšilo šiesty rok vekumôže byť predčasne zaškolené.

     Potrebné doklady k predčasnému zaškoleniu:

     • Súhlasné vyjadrenie CPPaP
     • Súhlasné vyjadrenie lekára (pediatra)
     • Potvrdenie o plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (Príloha 1 vo formáte *.rtf)
     • Žiadosť ZZ

     Ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť

     • RŠ odporučí ZZ pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

                 Potrebné doklady:

                             a)písomný súhlas CPPaP

                             b)písomný súhlas všeobecného lekára dieťaťa

                             c)informovaný súhlas ZZ

     ZZ písomne oznámi RŠ – zašle kópiu Rozhodnutia o pokračovaní predprimárneho vzdelávanie v MŠ (do 9.6.2023)

      

      

    • Prečo si rodičia vyberajú našu školu?

    • Naša škola sa umiestňuje na popredných miestach vo vedomostných, umeleckých aj športových súťažiach, v Testovaní9 a  v Testovaní5. Na základe tohoto sme v rebríčku škôl INEKO za posledné roky v Nitrianskom kraji medzi najlepšími školami.

     V našej škole pracuje s vynikajúcimi výsledkami inkluzívny tím, zložený zo školskej špeciálnej pedagogičky a ôsmich asistentov učiteľa. Zabezpečujú plnohodnotnú špeciálnu starostlivosť žiakom, ktorí ju potrebujú.

     Darujeme našim prvákom pri nástupe do prvého ročníka zdarma sadu zošitov, hygienické a písacie potreby.

     Regulujeme  počet žiakov v triedach, aby sme zabezpečili individuálny prístup ku každému žiakovi.

     Vo vzdelávacom procese ponúkame žiakom rozšírený počet hodín matematiky, slovenského jazyka a literatúry, informatickej výchovy a anglického jazyka už od prvého ročníka, predmety od 5. ročníka:  športová príprava zameraná na futbal, mladý záchranár, regionálna výchova, objavovanie prírody, od 7. ročníka druhý cudzí jazyk: nemecký alebo ruský.

     Vzdelávame so stopercentnou odbornosťou  v špecializovaných učebniach: fyziky, informatiky, v cvičnej kuchynke, v dielňach pre praktické vyučovanie, v telocvičniach, na hokejbalovom ihrisku, futbalovom ihrisku a  ihrisku s umelou trávou, vo všetkých triedach prebieha vzdelávanie prostredníctvom interaktívnej tabule.

     Poskytujeme bohatú záujmovú  činnosť: programovanie Robolab, programovanie micro:bit,code, divadelný súbor MoDRé TRaKy,  gymnastika, futbal, bedminton, hokejbal, basketbal, strelecký, stolný tenis, mažoretky, tanečný, folklórny, tvorivý ateliér, mladý záchranár, čitateľský, turistický...

     Zapájame sa do projektov: Zdravá škola, Cesta k emocionálnej zrelosti, Strom života, Prevencia, Elektronické testovanie, Podpora polytechnickej výchovy, Digitálne vzdelávanie, Educate Slovakia, Športová akadémia Mateja Tótha...

     Utužujeme zdravie našich žiakov. Každoročne organizujeme školu v prírode.

     Rozvíjame u našich žiakov vzťah k športu. V 3. a 6. ročníku absolvujú plavecký výcvik a v 7. ročníku lyžiarsky výcvik. 

      

     Uspokojujeme potrebu sebarealizácie, uznania, úspechu žiakov a tvoríme základ pre úspešné sa uplatnenie v živote.

     Obklopujeme deti rodinnou atmosférou, zeleňou,  pocitom bezpečia bez stresu a strachu.