• Záujmové útvary

   • [názov]

    Divadelný - MoDRé TRaKy
    [vedúci] 
    PhDr. Štefan Foltán

    [zameranie]

    Záujmový útvar je určený pre žiakov všetkých ročníkov. Učí vnímať svet okolo seba a vyjadrovať sa o ňom prostredníctvom slova, gesta a pohybu. Dieťa rozvíja svoje schopnosti, zručnosti a talent v týchto oblastiach: dramatická výchova / základy herectva / hra s bábkou / pohyb (tanec, rytmus) / pantomíma / inscenačná tvorba.

    [kedy?]
    I. sk.: pondelok 14:00 - 15:00 (žiaci 1. - 4. ročníka)
    II. sk.: pondelok 15:00 - 16:00 (žiaci 5. - 6. ročníka)    
    III. sk.: piatok 14: 00 - 16:00 (žiaci 7. - 9. ročníka). 
    [do skupín zadeľuje vedúci záujmového útvaru]

    [webová stránka]
    https://trakymodre.wixsite.com/modretraky


  • [názov]
   Bedmintonový
   [vedúci] 
   PaedDr. Dagmar Andová
   [zameranie]

   Záujmový útvar je určený pre žiakov všetkých ročníkov. Učí žiakov osvojiť si základné pravidlá bedmintonu, rozvíja potrebné zručnosti pre zdokonalenie sa v tomto športe, pestuje u žiakov pohybovú kultúru.

   [kedy?]
   /pondelok/ - ročníky 5. - 9. _PaedDr. Dagmar Andová

    


  • [názov]
   Folklórny
   [vedúci] 
   Mgr. Ingrid Klčová

   [zameranie]

   Záujmový útvar je určený pre žiakov 1. - 4. ročníka. Žiaci sa zoznámia so základnými prvkami folklórnych tancov, najmä vrábeľského regiónu.

   [kedy?]
   /streda/

    


  • [názov]
   Mažoretky
   [vedúci] 
   Jarmila Beláňová

   [zameranie]

   Záujmový útvar je určený pre žiakov všetkých ročníkov. Rozvíjanie pohybovej aktivity detí, vystúpenia pred verejnosťou.

   [kedy?]
   /štvrtok/

    


  • [názov]
   Fitnes
   [vedúci] 
   Mgr. Jana Tomková

   [zameranie]
   Záujmový útvar je určený pre žiakov 5. - 9. ročníka. Na krúžku budeme pracovať na redukcii hmotnosti, naberaní svalovej hmoty a napomáhať žiakom zvyšovať telesnú kondiciu. V niektorých častiach tréningu sa budeme venovať zdravému životnému štýlu a zdravej strave.

   [kedy?]
   /streda/

    


  • [názov]
   Robolab
   [vedúci] 

   Mgr. Pavel Hegedüš, PaedDr. Andrea Hangaiová

   [zameranie]
   Záujmový útvar je určený žiakom 1. - 9. ročníka. Žiaci si rozvíjajú technické myslenie, vytvárajú roboty, programujú ich prostredníctvom stavebnice Lego Mindstorms EV3.

   [kedy?]
   podľa záujmu a dohovoru

    


  • [názov]
   Turistický
   [vedúci] 
   Mgr. Stanislava Kramárová, PaedDr. Katarína Šlachtová


   [zameranie]
   Záujmový útvar je určený pre žiakov 1. - 9. ročníka. Žiaci poznávajú blízke okolie a rozvíjajú si vzťah k prírode a zvieratám.

   [kedy?]
   Podľa organizovania jednotlivých turistických akcií - soboty.

    

  • [názov]
   Florbal
   [vedúci] 
   Mgr. 
   Peter Mjüller

   [zameranie] 
   Florbal je ideálna všestranná športová aktivita pre chlapcov aj dievčatá. Cieľom krúžku florbal je, aby sa žiaci naučili základné pravidlá. Žiaci si osvoja a zdokonalia herné a pohybové schopnosti. Záujmový útvar je určený pre žiakov 5. - 9. ročníka.

   [kedy?]
   /streda/

  • [názov]
   Hravá slovenčina
   [vedúci] 

   Mgr. Mária Poliačiková

   [zameranie] 
   Záujmový útvar je určený pre žiakov 1. a 2. ročníka. Žiaci si budú osvojovať a rozvíjať našu materinskú reč zábavnou formou.

   [kedy?]
   podľa dohovoru