• Podmienky prijatia

    •    

     ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY NA  PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

     na školský rok  2022/2023 prebieha od 02. 05. 2022 do 31. 05. 2022

      

     Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej Školy ZŠ s MŠ, Lúky 1226, Vráble

     [klikni na ikonku pre stiahnutie žiadosti]


      Zápis detí do Materskej školy v ZŠ s MŠ, Lúky 1226, Vráble  sa uskutoční v dňoch od 02. 05. 2022 do 31. 05. 2022 na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Žiadosti na predprimárne vzdelávanie v materskej škole je možné posielať poštou na adresu ZŠ s MŠ, Lúky 1226, 952 01 Vráble, elektronicky na e-mail adresu zssmsvrable@gmail.com alebo osobne v materskej škole denne v čase od 7,00 – 16,00 hod.

     Prijímajú sa spravidla deti od troch do šiestich rokov  veku, výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú splnené osobitné požiadavky (hygienické, bezpečnostné, personálne, kapacitné). Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku  do 31. augusta 2022, je predprimárne vzdelávanie povinné. Osobná prítomnosť detí pri úkonoch súvisiacich  s prijímaním na predprimárne vzdelávanie sa riadi aktuálne účinnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva  Slovenskej republiky.

     Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícií  v  materskej škole a  na webovom sídle školy  https://zsslvrable.edupage.org/

     K písomnej žiadosti sa prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, (ktoré nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením, že dieťa netrpí žiadnou chorobou, ktorej prejavy alebo dôsledky by mohli ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí alebo akokoľvek negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole./, súčasťou žiadosti je aj údaj o povinnom očkovaní, vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa a kópia prvej strany preukazu poistenca.

     Žiadosť o prijatie podpíšu obaja zákonní zástupcovia a odovzdajú ju spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

     Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  a odporúčanie od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím predkladá tiež vyjadrenie príslušného odborného lekára.

     Po skončení zápisu riaditeľ ZŠ s MŠ rozhodne o prijatí / neprijatí/ dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 14  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Písomné rozhodnutie o prijatí, /neprijatí / dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie bude zákonným zástupcom doručené do  30.06. 2022.

     Zákonné podmienky prijímania / § 59 školského zákona /: Prednostne sú prijímané deti, pre ktoré je od školského roku 2022/2023 absolvovanie predprimárneho vzdelávania povinné, to sú  deti, ktoré dosiahnu vek 5 rokov do 31. augusta 2022.