• Školský klub detí


  •       Pracovníci Školského klubu


      

   V školskom roku 2022/2023 navštevuje ŠKD 197 detí, máme 8 oddelení a ranný klub. 

   Zloženie oddelení:

   • I.odd      žiaci 1.A a časť 3.C triedy , vych.Bc.Slávka Solárová
   • II.odd     žiaci 1.B a časť 3.B triedy , vych.Mgr.Monika Plothová
   • III.odd    žiaci 1.C a časť 3.B triedy , vych.Mgr.Jarmila Beláňová
   • IV.odd    žiaci  2.A a časť 3.B triedy , vych.Dagmar Zuzulová
   • V.odd     žiaci  2.B a časť 3.C triedy , vych.Gabriela Ballaiová
   • VI.odd    žiaci  2.C a časť 3.C triedy , vych.Bc.Natália Félisová
   • VII.odd   žiaci  4.B a časť 4.A triedy , vych.Silvia Jeseničová
   • VIII.odd  žiaci  4.C a časť 4.A triedy , vych.Bc.Lenka Pichňová

     

    

   Aktivity Školského klubu detí

    


   Charakteristika ŠKD

   Školský klub detí je súčasťou základnej školy. ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia , zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Do ŠKD sa prijímajú deti 1. – 4. ročníka, na báze dobrovoľnosti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu . Deti sa prijímajú na nasledujúci školský rok v septembri , v prípade potreby a voľnej kapacity aj počas školského roka.

   Prevádzka a režim dňa

   Ranná prevádzka je od 6.00 do 7.45 hod. Poobedňajšia prevádzka je od 11.35 hod do 16.50hod. Režim dňa je stanovený s ohľadom na psychohygienické podmienky. Máme možnosť pružne reagovať na individuálne potreby, aktivity i odpočinok u jednotlivých žiakov. Taktiež organizáciu činnosti v priebehu dňa možno pružne prispôsobiť potrebám a aktuálnym situáciám , reagujeme aj na neplánované situácie v školskom klube. Pomer riadených a spontánnych činností je vyvážený.

   Ciele a poslanie výchovy

   Základným cieľom výchovy je pestrou a zaujímavou činnosťou v čase mimo vyučovania dopĺňať výchovno – vyučovací proces, uspokojovať záujmy detí s prevahou oddychového , rekreačného a záujmového charakteru.

   Školský klub detí rozvíja osobnosť dieťaťa realizovaním cieľov:

   • rozvíja tvorivosť detí s prihliadaním na ich vek
   • podporuje originalitu a sebarealizáciu
   • učí estetickému cíteniu a vnímaniu
   • vedie deti k zdvorilosti , komunikatívnosti a empatii
   • upevňuje postoje , ktoré vedú k spolupráci a pomoci druhému
   • učí deti zodpovednosti a dodržiavaniu pravidiel
   • pestuje kladný vzťah k prírode a prostrediu v ktorom žijeme
   • učí dodržiavať čistotu a osobnú hygienu
   • zdokonaľuje jemnú motoriku a učí osvojiť si pracovné návyky
   • pestuje kladný vzťah k ľudovým tradíciám
   • znižuje agresivitu a chráni deti pred násilím
   • vedie deti k pohybovej aktivite, rozvíja fyzickú zdatnosť a zdravú súťaživosť