• Školský špeciálny pedagóg

    • Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Dušana Zimová

      

      

     Konzultačné hodiny:


     • pre žiakov:     denne       8:00 - 14:0
     • pre rodičov:   streda       8:00 – 11:00         štvrtok     14:00 - 15:30
     • prípadne podľa potreby po osobnom dohovore na tel. čísle školy 037/783 20 34

      

                                                                        https://www.pnky.sk/wp-content/uploads/2015/05/deti-640x215.jpg                                            

                                                                                    

     Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga na našej škole je:

     Práca so žiakmi


     • Poskytovanie servisu žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami. Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne a jeho špeciálno-pedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy alebo postihnutia na vzdelávacie výsledky. Reedukačné hodiny u každého žiaka sú prispôsobené výsledkom psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky. To znamená, že sú zamerané na tie oblasti, v ktorých majú títo žiaci deficity: techniku čítania, porozumenie čítanému textu, postrehovanie, rozvoj sluchového a zrakového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, rozvoj slovnej zásoby a jazykového citu, rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky, rozvoj predčíselných a číselných predstáv, základných matematických operácií a pod.
     • Školský špeciálny pedagóg tiež pracuje so žiakmi na základe aktuálnej potreby - písanie testov a diktátov, rozhovor, riešenie problémov a pod.
     • Súčasťou náplne je aj práca so žiakmi prvého ročníka, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.
     • Depistáž detí s problémami v učení a orientačné špeciálnopedagogické vyšetrenia detí s poruchami učenia po návrhu triedneho učiteľa, vyučujúcich alebo rodičov.
     • Zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

      

     Spolupráca s učiteľmi a výchovným poradcom


     • Školský špeciálny pedagóg je poradcom a pomocníkom triednych i predmetových učiteľov pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP. S predmetovými vyučujúcimi vytvára každoročne individuálny vzdelávací plán z predmetu, do ktorého sa premietajú špecifické problémy žiaka vyplývajúce z jeho diagnózy a priebežne s nimi konzultuje prípadné zmeny v ňom.
     • Triednemu učiteľovi je nápomocný pri vypĺňaní povinnej školskej dokumentácie (vysvedčenie, katalógový list žiaka).
     • Pomáha riešiť problémy individuálne integrovaných žiakov, pri vypracovaní IVVP.
     • Spolupráca s výchovným poradcom sa zameriava najmä na absolvovanie celoštátneho testovania piatakov a deviatakov so ŠVVP a na ich umiestnenie na primeraný typ strednej školy.

      

     Spolupráca s rodičmi


     • Individuálne konzultácie rodičom žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Termín na konzultáciu si rodičia môžu dohodnúť so špeciálnym pedagógom podľa potreby. Iniciovať ho môžu obe strany. Témou stretnutia rodiča so špeciálnym pedagógom býva informovanie rodiča o aktuálnych problémoch a pokrokoch, výmena skúseností rodiča a učiteľa a hľadanie spoločného postupu pri edukačnom pôsobení na dieťa a pri prekonávaní jeho špecifických problémov.
     • Dôležitou súčasťou spolupráce s rodičom je aj kompletizácia povinnej dokumentácie žiaka, spolupráca rodiny a školy pri plnení školských povinností a dôslednosť pri vypracovávaní úloh a pracovných listov zadaných špeciálnym pedagógom ako súčasť reedukácie a práce s problémovou oblasťou.   

      

     Spolupráca s centrami psychologických a špeciálno-pedagogických služieb


     • Úlohou školského špeciálneho pedagóga je koordinovať proces, za pomoci ktorého sa žiak s problémami v učení stáva žiakom s diagnostikovanou a tolerovanou poruchou učenia. Tento proces vyžaduje spoluprácu nielen rodiča, žiaka, ale aj odborného garanta, ktorým je v tomto prípade CPPPaP.
     • Školský špeciálny pedagóg je sprostredkovateľom medzi školou, CPPPaP a CŠPP a zabezpečuje súhlas poradenského zariadenia s individuálnou integráciou konkrétneho žiaka. Každý začlenený (integrovaný) žiak musí byť pravidelne sledovaný psychológom a špeciálnym pedagógom z príslušného poradenského zariadenia, prípadne vedený v lekárskej starostlivosti.
     • Celkový priebeh vyučovacieho procesu zabezpečuje triedny učiteľ, školská špeciálna pedagogička a pedagogickí asistenti.

      

     Priestory a pomôcky využívané počas hodín u špeciálneho pedagóga


     Špeciálno-pedagogická učebňa je priestranná, svetlá a nerušená vonkajšími vplyvmi, je vybavená manipulačnými, reedukačnými, kompenzačnými, rozvíjajúcimi a rehabilitačnými pomôckami.
     Pomôcky:

     • čitateľské tabuľky, didaktické pomôcky (skladačky, dominá, puzzle, pexesá na pravo-ľavú orientáciu, koncentrácia pozornosti, pamäťové, sluchové a zrakové vnímanie i hmat, karty na rozvíjanie jazykových schopností, serialita, protiklady, predložky, slovesá, príčina – následnosť, geometrické tvary, labyrinty, obrázkové dominá),
     • rozvíjanie motoriky – navliekanie šnúrok, guľôčkové labyrinty, drevené hlavolamy, prevliekačky, písanie do piesku,
     • jazyk a reč – obrázkové a metodické materiály na podporu prirodzeného vývinu reči, nástenky s gramatickými pravidlami, programy na PC
     • pomôcky zamerané  na precvičenie jemnej, hrubej motoriky, na rozvoj slovnej zásoby, pozornosti a reedukáciu vývinových porúch učenia.