• Život v našej škole

     • Otvorenie školského roka 2021/2022
      • Otvorenie školského roka 2021/2022

      • Vážení rodičia a žiaci,

        

       otvorenie nového školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra 2021 o 8.00 hod.. Žiaci prvého ročníka sa zhromaždia na nádvorí školy (pozn. priestor pred vstupom do materskej školy). Žiaci druhého až deviateho ročníka prichádzajú priamo do svojich tried a do školy vstupujú učiteľským a žiackym vchodom (pozn. vchody z prednej strany budovy) s prekrytými dýchacími cestami a dezinfikujú si ruky.
       Zákonný zástupca žiaka musí doručiť triednemu učiteľovi
        „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ prostredníctvom systému EduPage alebo ho vyplnené žiak odovzdá pred vstupom do školy triednemu učiteľovi. Stiahnuť si ho môžete tu: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

     • Oznam školskej jedálne
      • Oznam školskej jedálne

      • Stručný prehľad nárokovateľov na stravu zadarmo:

       > nárok na obed zadarmo majú deti, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi alebo majú dosahujú životné minimum,
       > nárok na obed zadarmo majú deti, od 5 do 6 rokov, ktoré sú v predškolskej triede,
       > nárok na obed zadarmo majú deti, od 15 do 16 rokov, ktorí navštevujú základnú školu,
       > nárok na obed zadarmo majú deti, ktorých rodičia nepoberajú daňový bonus.

       Rodič žiaka vyplní čestné vyhlásenie a odovzdá ho triednemu učiteľovi. Svojím podpisom zároveň berie zodpovednosť za pravdivosť údajov.

       I. Hříbalová (vedúca školskej jedálne) 

     • Oznam pre rodičov - parkovanie pred školou
      • Oznam pre rodičov - parkovanie pred školou

      • Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Lúky 1226, Vráble, oznamuje všetkým rodičom, že z dôvodu budovania cyklotrasy je porušený chodník aj cestná komunikácia. Nie je možné parkovanie autom pred budovou školy. Láskavo Vás prosíme o rešpektovanie tohto oznámenia.

       Ďakujeme za pochopenie.

     • Oznam pre rodičov - dobrovoľné testovanie
      • Oznam pre rodičov - dobrovoľné testovanie

      • Vážení rodičia!

       Na základe aktuálnej platnej legislatívy COVID automatu schváleného vládou SR dňa 10.8.2021 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR zverejnených dňa 12.8.2021 Vám ponúkame možnosť dobrovoľného testovania Vašich detí. Cieľom testovania je udržať bezpečné prostredie v škole počas pandémie.

       Na začiatku školského roka je možnosť dobrovoľného testovania žiakov v škole a v domácom prostredí kloktacími PCR testami. Toto testovanie prebehne od 2.9. do 5.9. 2021. Výsledok PCR testu bude rodičovi doručený do 72 hodín od zozbierania testov dodávateľom.

       V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie  žiakov Ag testami v domácom prostredí. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane sadu 25 ks testov na domáce samotestovanie. Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu  a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR. Tento test sa odporúča robiť v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID – 19.

       V prípade pozitívneho výsledku testu:

       1. žiak zostáva doma,
       2. rodič kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý mu stanoví ďalší postup,
       3. rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok testu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam.

        

       Váš záujem o jednotlivé testovanie oznámte do 24.8.2021 svojmu triednemu učiteľovi odpoveďou na nasledujúce otázky:

       1. Mám záujem o testovanie môjho dieťaťa kloktacím testom:   Áno/Nie
       2. Mám záujem o samotestovanie môjho dieťaťa sadou Ag testov v domácom prostredí: Áno/Nie