• Život v našej škole

     • Stavali sme máj
      • Stavali sme máj

      • Máj, mladý stromček, je symbolom na jar obnovujúcej sa prírody a na našom území aj výrazom úcty a lásky chlapcov k dievčatám.
       Na našej škole sme si túto tradíciu pripomenuli slávnostne.   Najmenší speváci z materskej školy privítali máj piesňou, folklórny súbor Kolovrátok folklórnym pásmom a spevom. Deviatačky vyzdobili máj rôznofarebnými stužkami a deviataci postavili máj pred budovou školy. Stavanie mája sprevádzal spev tradičných piesní v sprievode harmoniky. Chceli by sme, aby sa táto milá tradícia dostala do povedomia našich detí a veríme, že tradície našich predkov nevymiznú.

         Mgr. M. Lukáčová (zástupkyňa riaditeľa)
       [28. apríl 2023]

     • Beseda s ochrancom prírody
      • Beseda s ochrancom prírody

      • Pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci 2. ročníka zúčastnili besedy s pracovníkom CHKO Ponitrie pánom Ing. Radoslavom Požgajom, ktorý im pútavo porozprával o svojej práci pri ochrane prírody. Svoje rozprávanie doplnil fotografiami  chránených živočíchov a rastlín. Žiaci sa dozvedeli mnoho nových informácií o živej aj neživej prírode.

       Mgr. B. Bogyová (triedna učiteľka II.A)

     • Aktivity ku Dňu Zeme
      • Aktivity ku Dňu Zeme

      • Dňu Zeme je venovaný 22. apríl. V súčasnom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje na dosahy ničenia životného prostredia. Pri tejto príležitosti naša škola pravidelne organizuje každý rok projektový deň, ktorý je zameraný na oboznamovanie sa detí s ekologickými problémami planéty a ich následkami. Žiaci v rámci témy vytvárajú projekty, plagáty, postery, modely a prezentácie. Tento rok sme sa zapojili aj do aktivity „UPRACME VRÁBLE“. Takto sme sa aj my zapojilik k vyzbieraniu odpadu nielen v areáli školy, ale aj mesta, v ktorom žijeme, pracujeme a chodíme do školy.

       PaedDr. L. Krajčovičová (koordinátorka Environmentálnej výchovy na škole) 

     • Deň Zeme 2023 - vedomostný kvíz vrábeľských škôl
      • Deň Zeme 2023 - vedomostný kvíz vrábeľských škôl

      • 22. apríla si pripomíname Deň Zeme. Do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Skutočne svetovým sa stal od roku 1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medzinárodné ústredie DŇA ZEME so sídlom v Stanforde (Kalifornia USA). Neskôr sa táto myšlienka šírila ďalej a potrebu ,,chrániť Zem“ si začali uvedomovať aj ostatné krajiny sveta. Aj na Slovensku sa pri príležitosti Dňa Zeme konajú rôzne aktivity, súťaže a kvízy. Preto sa  20. apríla 2023 uskutočnil na našej škole vedomostný kvíz: Deň Zeme 2023. Súťaž organizovala ZŠ s MŠ, Vráble, Lúky 1226, Strom života mesta Vráble s podporou  Mesta Vráble. Súťaže sa zúčastnili vrábeľské základné školy. Do porotcovských kresiel zasadli učitelia zo základných škôl. Súťažilo sa v troch kolách.

       Poradie jednotlivcov:
       1. miesto: K. Lavová (ZŠ s MŠ Lúky 1226)
       2. miesto: D. Šranková (ZŠ s MŠ Lúky 1226)
       3. miesto: A. Gajdoš (ZŠ s MŠ Viliama Záborského)
       4. miesto: A. Fábry (ZŠ, Levická 903)
       5. miesto: Š. Solmoši (ZŠ sv. Vojtecha)
       6. miesto: F. Zúbek (ZŠ sv. Vojtecha
       7. miesto: N. Bahcivanji (ZŠ, Levická 903)
       8. miesto: R. Pinkeová (ZŠ s MŠ Viliama Záborského)

       Poradie družstiev:
       1. miesto: ZŠ, Levická 903
       2. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226
       3. miesto: ZŠ s MŠ Viliama Záborského
       4. miesto ZŠ sv. Vojtecha

       Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami, ktorých zakúpenie finančne podporilo Mesto Vráble.

       PaedDr. L. Krajčovičová  (koordinátorka súťaže)
       [20 apríl 2023]

     • Okresné kolo v umeleckom prednese
      • Okresné kolo v umeleckom prednese

      • Po veľkonočných prázdninách sa víťazi obvodných kôl zúčastnili okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa konalo v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. Jednotliví recitátori svojimi pútavými prednesmi priniesli estetický zážitok nielen hodnotiacej porote, ale aj prítomným divákom. Z našej školy sa na 2. mieste umiestnil J. Foltán a na 1. mieste N. Števová, ktorá zároveň postupuje na krajské kolo do Nových Zámkov. Srdečne blahoželáme.

       Mgr. E. Uharčeková (vyučujúca slovenského jazyka a literatúry)
       [12. Apríl 2023]
       foto: KOS v Nitre

       foto: KOS v Nitre

       foto: KOS v Nitre

     • Postup do krajského kola v Biologickej olympiáde
      • Postup do krajského kola v Biologickej olympiáde

      • Záujem žiakov o prírodu v poznávaní druhov rastlín a živočíchov, životného prostredia, ekosystémov a biotopov sa prejavil aj na biologickej olympiáde. V  kategórii E – Poznaj a chráň, odbornosť Botanika a Zoológia, museli zvládnuť teoretickú časť, rozpoznať 50 druhov rastlín a živočíchov, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a vytvoriť si herbár a zbierku. S týmito vedomosťami našu školu úspešne reprezentovali v okresnom kole – odbornosť Botanika L. Krajčovičová, obsadila 1. miesto ako úspešná riešiteľka a postúpila do krajského kola, a D. Kováč, získal 5. miesto. V  kategórii E – Poznaj a chráň, odbornosť Zoológia, sa úspešným riešiteľom stal J. Foltán a obsadil 3. miesto. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole!

       PaedDr. L. Krajčovičová, Mgr. I. Pavlatovská (vyučujúce biológie)
       [13. apríla 2023]

        

     • Súťaž v jarnom aranžovaní
      • Súťaž v jarnom aranžovaní

      • Jarná aprílová obvodová súťaž v aranžovaní, ktorú usporiadala ZŠ s MŠ Viliama Záborského tento rok na tému ,,Veľká noc sa blíži", dala opäť možnosť vytvoriť aj našim žiačkam niečo pekné. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 6 škôl a 19 súťažiacich. Nie je ľahké vymyslieť niečo nové, neopozerané, čo by sa páčilo aj porote. Dievčatá vsadili na použitie prevažne prírodných materiálov - jarných kvetín, halúzok z ovocných stromov a vŕb, machu a doplnili to škrupinami z vajíčok, ulít. Aj napriek silnej konkurencii sa podarilo žiačke 6. ročníka O. Šabíkovej získať v I. kategórii 1.miesto. V rovnakej kategórii súťažili ak žiačky 5. ročníka E. Klčová a 6. ročníka K. Maťová, ktoré si za svoje výtvory odniesli čestné uznania poroty. Žiačkam gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

       Mgr. M. Šáriová (vedúca krúžku Tvorivý ateliér)

     • Planetárium v škole
      • Planetárium v škole

      • Žiaci 1. až 3. ročníka a deti z MŠ navštívili pojazdné planetárium, ktoré ich prenieslo do ďalekého vesmíru. Spolu so sprievodcami ľadovým medveďom a tučniakom spoznávali planéty , hviezdy a súhvezdia. Nadobudnuté poznatky môžu využiť aj na vyučovaní.

       Mgr. B. Bogyová (triedna učiteľka II.A)
       [12. apríl 2023]

     • Marec s gréckymi bájami
      • Marec s gréckymi bájami

      • Žiaci VI.A triedy si počas mesiaca marec čítali na pokračovanie grécke báje Eduarda Petišku. Motiváciou im boli štyri súťažné kolá, v ktorých mali odpovedať na otázky týkajúce sa prečítaných bájnych príbehov. V záverečnom kole dostali špeciálnu úlohu, prísť oblečení za svoju obľúbenú postavu. Výzvu splnili tvorivo, v triede sa stretli rôzni bohovia i bájni hrdinovia. Zábavnou formou si rozšírili svoje čitateľské obzory, rozvíjali svoju kreativitu a dozvedeli sa, odkiaľ pochádzajú často používané frazeologizmy: Achillova päta, Tantalove muky, Sizyfovská práca či Pandorina skrinka a ďalšie.

       Mgr. E. Hallerová (vyučujúca slovenského jazyka a literatúry)
       [marec 2023]

     • Návšteva Atlantis centra v Leviciach
      • Návšteva Atlantis centra v Leviciach

      • Žiaci tretieho a štvrtého ročníka navštívili interaktívne Atlantis centrum v Leviciach. Zábavnou formou sa naučili, ako funguje fyzika v praxi, zahrali sa na kozmonautov a naučili sa nové vedomosti o ľudskom tele. Deťom sa najviac páčila bublinová zóna, v ktorej si vyskúšali výrobu bublín rôznych veľkostí a tvarov, a taktiež záverečné pozeranie krátkych filmov v 9D simulátore, z ktorého mali obrovský zážitok.

       Mgr. J. Barátová (triedna učiteľka III.C)

     • Okresné kolo Geografickej olympiády
      • Okresné kolo Geografickej olympiády

      • Na okresnom kole Geografickej olympiády  nás v kategórii G (5. ročník) úspešne reprezentovala S. Kováčová (83 bodov). Stala sa úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 1. mieste z celkového počtu 52 zúčastnených žiakov. 14. miesto obsadila E. Matušková (67 bodov) ako úspešná riešiteľka. V kategórii F (6. – 7. ročník) sa z počtu 59 žiakov umiestnil na 21. mieste M. Máté (60 bodov) a na 41. mieste D. Kováč (48 bodov). V kategórii E (8. – 9. ročník) skončil A. Kováč (62 bodov) na 17. mieste a H. Drienovská (54 bodov) na 26. mieste z 55 zúčastnených žiakov okresu. Úspešnými riešiteľmi v silnej konkurencii nitrianskeho okresu sa stali žiaci, ktorí dosiahli minimálny počet bodov 65 zo 100 bodov z teoretickej časti spolu s miestnou krajinou a z praktickej časti. Blahoželáme a želáme veľa šťastia pri ďalšej reprezentácii našej školy!

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca geografie)
       [31. marec 2023]

     • Hľadanie veľkonočného pokladu v ŠKD
      • Hľadanie veľkonočného pokladu v ŠKD

      • Pod týmto názvom sa niesli aktivity v ŠKD. Pred veľkonočnými sviatkami sa v jednotlivých oddeleniach maľovali vajíčka, zhotovovali sa rôzne veľkonočné dekorácie a pozdravy. Najviac sa však deti tešili na hľadanie veľkonočných vajíčok, zajacov a kuriatok v tráve. Nebolo to úplne jednoduché, pretože deti museli riešiť rôzne hlavolamy, nájsť správnu indíciu alebo povedať veľkonočný vinš. Potom sa už košíky napĺňali rôznymi sladkosťami, ktoré si deti spravodlivo rozdelili. Opäť to bolo popoludnie plné zábavy a hier.

       D. Zuzulová (vychovávateľka ŠKD)
       [5. apríl 2023]

     • Chutná hodina angličtiny
      • Chutná hodina angličtiny

      • Na hodinách anglického jazyka bežne deti pripravujú projekty a prezentácie na určité témy. Žiaci šiesteho ročníka pripravovali tentokrát projekt na tému „Môj obľúbený recept“. Na niekoľkých hodinách sme sa najskôr oboznámili so slovnou zásobou a postupom, aby žiaci vedeli projekt v angličtine správne pripraviť. Potom už nasledovala samotná hodina prezentovania obľúbených receptov. Niektorí priniesli pripravené jedlá na ochutnávku. Po prezentácii projektov sme si tak urobili malé agapé. Žiaci sa takémuto spestreniu hodiny potešili.  Všetkým nám veľmi chutilo. 

       Mgr. J. Levická (vyučujúca anglického jazyka)

     • Biblická olympiáda
      • Biblická olympiáda

      • Aj tento rok sme spoznávali Bibliu. Naučili sme sa o dobách po babylonskom zajatí v Izraeli. Nehemiáš pomaly opravil múry chrámu a rozdelil služby v Jeruzalemskom chráme. Ester sa stala kráľovnou, aby zachránila svoj ľud. Judita neváhala pre záchranu ľudí ísť do nepriateľského tábora. V Petrovom liste sme sa dozvedeli o prvom kresťanskom spoločenstve, ako žili vieru v Ježiša Krista. Vedomosti a zručnosti sme si overili 29. marca. Súťažilo 5 družstiev, ktoré boli zložené z troch žiakov. Našu školu zastupovali L. Krajčovičová, V. Krajčovičová a N. Miklová. V piatich kolách baby viedli a nakoniec si v dekanátnom kole vybojovali 1. miesto a postupujú do diecézneho kola.

       Mgr. I Pavlatovská (vyučujúca náboženskej výchovy)
       [29. marec 2023]