• Život v našej škole

     • Príhovor riaditeľa školy
      • Príhovor riaditeľa školy

      • Milí žiaci a rodičia,

       školský rok 2020/2021 sa práve končí. Z pohľadu pedagógov, žiakov aj rodičov bol určitým spôsobom výnimočný. Uplynulých desať mesiacov nás všetkých niečo spájalo. Niečo, čo sme doteraz nezažili, čo nám prinieslo množstvo nových životných skúseností. Objavil sa vírus Covid19 a núdzový stav, ktorý priniesol absolútnu zmenu v systéme vzdelávania, a zmenu aj vo vzťahu žiak – učiteľ – rodič. Myslím si, že sme toto náročné obdobie štúdia spoločne zvládli úspešne. Za to  Vám v mene celého kolektívu chcem srdečne poďakovať. Prajem Vám pekné dovolenkové dni a deťom skvelé prázdniny!

       PaedDr. Karol Drienovský, riaditeľ školy

     • Galéria najlepších žiakov školy za šk. r. 2020/2021
      • Galéria najlepších žiakov školy za šk. r. 2020/2021

      • Každoročne sú za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky nominovaní najlepší žiaci za jednotlivé triedy. Ich fotografie a mená za školský rok 2020/2021 si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii. Spomedzi všetkých žiakov našej školy zároveň pedagógovia vyberajú na základe dosiahnutých výsledkov a osobnostných predpokladov jedného žiaka, lídra školy, ktorý sa zároveň zúčastňuje návštevy u primátora mesta Vráble a reprezentuje našu školu. Tým sa v tomto školskom roku stal Matej Kováč z IX.A.

     • Piataci vytvárali herbáre
      • Piataci vytvárali herbáre

      • Žiaci piateho ročníka sa na biológii učili o rastlinách na poliach, lúkach a pasienkoch. V spolupráci s rodičmi ich nazbierali a vylisovali. Takto pripravený botanický materiál rastlín identifikovali pomocou atlasov, encyklopédií a internetu. Rastlinným zbierkam vytvorili  pekné  obaly s názvom Môj herbár. U niektorých žiakov to bol aj prvý herbár. Veríme, že v letných mesiacoch pribudnú ďalšie zaujímavé rastliny.

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka biológie)

     • Úspešná riešiteľka v krajskom kole Biologickej olympiády
      • Úspešná riešiteľka v krajskom kole Biologickej olympiády

      • Dňa 18. mája 2021 sa H. Ondrušová (VIII.A) zúčastnila krajského kola Biologickej olympiády (kategória E – Poznaj a chráň, odbornosť Botanika). Musela zvládnuť teoretickú časť - rozpoznať 50 druhov rastlín, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a v praktickej časti  vytvoriť herbár a správu z pozorovaných druhov rastlín. Ako úspešná riešiteľka obsadila krásne 4. miesto. Blahoželáme!

       PaedDr. L. Krajčovičová (učiteľka biológie)

     • Projekt Educate Slovakia
      • Projekt Educate Slovakia

      • V uplynulom týždni (od 17. do 21. mája 2021) sa naši šiestaci až deviataci mali možnosť, i keď len virtuálne, stretnúť so študentmi zo zahraničia. Bewmith a Baghya zo Srí Lanky a Minh z Vietnamu prezentovali prírodné krásy svojich krajín a životný štýl ľudí, ktorí v nich žijú, svoju kultúru a tradície. Vďaka nim naši starší žiaci navštívili ďaleké miesta a spoznali iné zvyky. Rozprávanie študentov bolo zaujímavé a inšpiratívne. Project Educate Slovakia zabezpečuje študentská organizácia AIESEC a naša škola sa doň zapojila vďaka rodičovskému združeniu už po štvrtýkrát.

       Mgr. E. Foltánová (vyučujúca anglického jazyka)

     • Vesmír očami detí
      • Vesmír očami detí

      • Ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila 36. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Aj v našej škole sa našli talentované deti, ktoré rady tvoria a zapojili sa do súťaže. Z 3.a triedy to boli S. Štefanská, M. Paták, N. Macáková, A. Sabo a S. Pňaček. V II. kategórii, základných škôl Nitrianskeho okresu, uspela žiačka Vivien Matušková, ktorej srdečne blahoželáme.

       Mgr. M. Poliačiková (triedna učiteľka)

     • Najlepší žiak v pytagoriáde z našej školy
      • Najlepší žiak v pytagoriáde z našej školy

      • Aj keď tohtoročná situácia nepriala rôznym súťažiam a olympiádam, našli sa i také, ktoré predsa len mohli byť zrealizované. Medzi ne patrila matematická pytagoriáda. Jej školské kolá prebiehali v domácom prostredí.  Najlepší riešitelia sa prebojovali do okresného kola, ktoré sa pre žiakov 3. a 4. ročníka konalo dňa 13. apríla online formou pod dohľadom pedagógov zo školy. Staršie ročníky okresné kolo absolvovali dištančnou formou 14. apríla. Úspešnými riešiteľmi stali: E Klčová (III.B), E. Matušková (III.B), L. Sádovská (III.B), M. Maté (IV.B), S. Buranská (IV.B), N. Vargová a U. Kiss (IV.A), F. Šemelák (V.B), B. Duchoň (V.B), N. Červená (V.A), A. Kováč (VI.A), D. Očovský (VI.B). Marco Máté sa stal najúspešnejším zo všetkých riešiteľov v okrese Nitra  a za plný počet bodov a za predčasné vypracovanie stanovených úloh získal 1.miesto.

       Mgr. Z. Schmidtová

     • Práca, oddych, zábava v ŠKD
      • Práca, oddych, zábava v ŠKD

      • V apríli sme sa viac ako inokedy venovali našej prírode. V rámci Dňa Zeme, mesiaca lesov, ochrany prírody a poznávania rôznych živočíchov a rastlín, sme vytvorili rôzne projekty. Teplé lúče jarného slniečka nás lákali von, a tak sme sa rozhodli vyčistiť areál za umelým ihriskom pod borovicami. Hrable, lopatky, fúrik, škatule na odpad a pre hygienu rukavice. Bolo to užitočné a zábavné zároveň. Potom prišiel zaslúžený oddych. Dievčatá hľadali najkrajšie púpavy a plietli venčeky, chlapci sa venovali svojim technickým zručnostiam. Všetkým sa táto činnosť veľmi páčila.

       D. Zuzulová (VI. odd. ŠKD 2. C a 3. A)

     • Druháci tvorili projekty ku Dňu Zeme
      • Druháci tvorili projekty ku Dňu Zeme

      • Spoločné projekty z prvouky pre žiakov II.A triedy sú, hlavne po návrate do školy po dištančnom vzdelávaní, veľmi vhodnou aktivitou na podporu spolupráce, tvorivosti, fantázie a vnútornej motivácie. Prírodné spoločenstvá bola téma, ktorá deti veľmi zaujíma a bola aktuálne spojená s Dňom Zeme.

       Mgr. A. Urbanská (triedna učiteľka II.A)

     • Deň Zeme 2021 - vedomostný kvíz vrábeľských škôl
      • Deň Zeme 2021 - vedomostný kvíz vrábeľských škôl

      • Už tradične si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. V tento deň totiž v roku 1970 vedci vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou. A tradične aj uskutočňujeme k tejto príležitosti vedomostný kvíz vrábeľských škôl.
       Súťaž organizovala naša škola a Strom života s podporou Mesta Vráble. Súťažilo sa v troch kolách. V prvom žiaci dopĺňali text o planéte Zem, v druhom vypĺňali tajničku o Slovensku a na záver kvíz o prírode – „Vieš, odpovieš?“ Všetci zúčastnení preukázali výborné vedomosti, no zvíťaziť mohol iba jeden.
       Poradie družstiev:
       1. miesto: ZŠ, Levická 903
       2.miesto: ZŠ sv. Vojtecha
       3. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226
       Poradie jednotlivcov:
       1. miesto: R. J. Račeková (ZŠ, Levická 903)
       2. miesto: L. Šimoneková (ZŠ sv. Vojtecha)
       3. miesto: P. Uhrínová (ZŠ s MŠ Lúky 1226)
       4. miesto: A. Golban (ZŠ, Levická 903)
       5. miesto: L. Zúbeková (ZŠ sv. Vojtecha)
       6. miesto: L. Ácsová (ZŠ s MŠ Lúky 1226)

       Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami, ktoré podporilo Mesto Vráble.

       PaedDr. L. Krajčovičová  (koordinátorka súťaže)

     • Deň Zeme
      • Deň Zeme

      • Dňu Zeme je venovaný 22. apríl. V súčasnom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje na dosahy ničenia životného prostredia. Pri tejto príležitosti naša škola pravidelne organizuje každý rok projektový deň, ktorý je zameraný na oboznamovanie sa detí s ekologickými problémami planéty a ich následkami. Žiaci piateho ročníka vytvorili projekty, plagáty, postery, modely a prezentácie o tom, ako zbierajú odpad v prírode. Patrí im srdečné poďakovanie a pochvala za mimoškolskú činnosť. 

       PaedDr. L. Krajčovičová /koordinátorka Environmentálnej výchovy na škole/

     • Zápis prvákov
      • Zápis prvákov

      • Vážení rodičia, svoje dieťa môžete zapísať jedným z uvedených spôsobov:

       » online prihláškouPRIHLÁŠKA na zápis žiaka v šk. r. 2021/2022

       » elektronicky: stiahnite si prihlášku vo formáte prihláška 2021/22.rtf alebo prihláška 2021/22.pdf, vyplňte a zašlite na mailovú adresu  lukyvrable@zoznam.sk

       » osobne: v pracovných dňoch od 7. apríla 2021 do 14. apríla 2021 v čase od 7:30 do 15:30 s  dodržaním aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení.

        O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021. Bližšie informácie v pracovných dňoch na t. č.: 037 783 20 34 alebo 0911 832 034. A keďže tento rok nemôžeme pre Vás kvôli situácii s C19 zrealizovať deň otvorených dverí, poďte sa k nám pozrieť aspoň virtuálne:

     • Štvrtáci predpovedali počasie v angličtine
      • Štvrtáci predpovedali počasie v angličtine

      • Jednou z tém, ktorú sa v učebnici anglického jazyka štvrtáci učia, je počasie. A tak sa naši žiaci stali na chvíľku „rosničkami“. Dostali za úlohu naučiť sa naspamäť krátku predpoveď počasia a pripraviť si  rekvizity, aby aj vizuálne naznačili, aké je počasie. Na hodine anglického jazyka sme sa tak ocitli v televíznom štúdiu. Každá predpoveď bola sprevádzaná zvučkou. Všetci žiaci boli výborne pripravení. Štvrtáci ukázali, že učenie v škole nie je žiadna nuda, ale naopak, že môže byť aj veľkou zábavou.

       Mgr. J. Levická (vyučujúca anglického jazyka)

     • Postup do krajského kola v Biologickej olympiáde
      • Postup do krajského kola v Biologickej olympiáde

      • Záujem žiakov o prírodu v poznávaní druhov rastlín, životného prostredia, ekosystémov a biotopov sa prejavil aj na biologickej olympiáde. V  kategórii E – Poznaj a chráň, odbornosť Botanika, museli zvládnuť teoretickú časť, rozpoznať 50 druhov rastlín, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a vytvoriť si herbár. S týmito vedomosťami 8. apríla 2021 našu školu úspešne reprezentovali v okresnom kole Hana Ondrušová, obsadila 2. miesto a postúpila do krajského kola a Laura Krajčovičová, získala 5. miesto. Obe sa stali úspešnými riešiteľkami.

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca biológie)

     • Veľkonočné prekvapenia v tráve
      • Veľkonočné prekvapenia v tráve

      • I keď už veľkonočné sviatky skončili, chceli sme si ich trocha oživiť s deťmi v školskom klube detí. Maľovali a zdobili sme vajíčka, zhotovovali rôzne jarné a veľkonočné dekorácie a pozdravy patriace k veľkonočným sviatkom. Keďže nám počasie prialo, mohli sme dodržať našu niekoľkoročnú tradíciu, ktorou je hľadanie ukrytých vajíčok, zajačikov a kuriatok v tráve na školskom dvore. Vďaka deťom a ich nadšeniu z hry sme strávili popoludnie plné zábavy.

        D.  Zuzulová (vychovávateľka ŠKD)

     • Veľkonočné pozdravy od piatakov
      • Veľkonočné pozdravy od piatakov

      • Zima je už na odchode a sviatky jari sa nezadržateľne blížia. Žiaci V.B triedy sú už naladení na jarnú nôtu a pripravujú svojim blízkym a známym veľkonočné pohľadnice a  pozdravy. Touto cestou ich aj nám všetkým posielajú, prajú šťastné a veselé veľkonočné sviatky, veľa zdravia a tešia sa na stretnutia so svojimi kamarátmi a spolužiakmi v škole.
       Gúľaj sa, vajíčko, cez hory, doliny, prines jarný pozdrav do každej rodiny!

       Mgr. G. Peceková (vyučujúca výtvarnej výchovy)

     • Deň vody 2021 online - vedomostný kvíz vrábeľských škôl
      • Deň vody 2021 online - vedomostný kvíz vrábeľských škôl

      • V roku 1992 valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti sa 25. marca skutočnil vedomostný kvíz "Deň vody 2021 online", ktorého sa zúčastnili vrábeľské školy. Organizovala ho naša škola a  Strom života mesta Vráble. Súťažilo sa v troch kolách. V prvom kole si žiaci overili vedomosti o vodách sveta, v druhom kole hľadali v texte názvy riek Slovenska a na záver absolvovali kvíz o rieke Žitava. Všetci zúčastnení preukázali výborné vedomosti, no zvíťaziť mohol iba jeden.

       Poradie družstiev:
       1. miesto: ZŠ sv. Vojtecha
       2. miesto: ZŠ s MŠ Lúky 1226
       3. miesto: ZŠ, Levická 903

       Poradie jednotlivcov:
       1. miesto: E. Záhorcová, Peter Levický s rovnakým počtom bodov (ZŠ sv. Vojtecha)
       2. miesto: L. Krajčovičová (ZŠ s MŠ Lúky 1226)
       3. miesto: S. Čikelová (ZŠ, Levická 903)
       4. miesto: A. Čikel (ZŠ, Levická 903)
       5. miesto: A. Božgaiová (ZŠ s MŠ Lúky 1226)

       Účastníci boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Vedomostný kvíz podporilo Mesto Vráble.

        

       PaedDr. L. Krajčovičová (koordinátorka súťaže)

     • Oznam o posunutí testovania
      • Oznam o posunutí testovania

      • Kloktanie žiakov 3. a 4. ročníka sa presúva až na termín po skončení Veľkonočných prázdnin. Dôvodom je nedodanie kloktacích testov zo strany Ministerstva školstva.

       PaedDr. K Drienovský (riaditeľ)

     • Piataci bábkohercami
      • Piataci bábkohercami

      • Aj keď nám dnešná situácia neumožňuje navštevovať spoločenské a kultúrne podujatia, so žiakmi V.A sme si vymysleli malú „náhradu“. Inšpirovala nás k tomu učebnica literatúry pre piaty ročník, kde je jednou z tém bábkové divadlo. Naučili sme sa rozpoznávať typy bábkových divadiel a zároveň bábok. Vďaka týmto vedomostiam si žiaci vytvorili bábky – javajky. Niektorí žiaci uchopili túto úlohu s veľkým nadšením a vytvorili si k bábkam aj prostredie z bábkovej hry. Veríme tomu, že ich budeme mať príležitosť použiť a vyskúšať aj priamo pri hraní.

       Mgr.  Z. Schmidtová (vyučujúca slovenského jazyka a literatúry)

     • 22. marec - Svetový deň vody
      • 22. marec - Svetový deň vody

      • Voda bola, je a bude potrebná všetkým. Otázkou je, akým spôsobom ju využívame a ako sa k nej správame. Mnohí sú mylne presvedčení, že je nevyčerpateľným zdrojom. V škole preto žiakov učíme, ako s ňou šetrne zaobchádzať a  zachovať ju pre ďalšie generácie. V rámci tematického celku Život vo vode a na brehu sa tejto téme venovali aj žiaci piateho ročníka. Svoje poznatky spracovali a vytvorili zaujímavé projekty a modely na tému: Kolobeh vody v prírode. 

       PaedDr. L. Krajčovičová (koordinátorka Environmentálnej výchovy na škole)