• Život v našej škole

     • Chémia prakticky a hravo
      • Chémia prakticky a hravo

      • Aj chémia môže byť zábavná. Po prebratí tematického celku: Zmesi, dostali žiaci 7. ročníka za domácu úlohu vytvoriť „Lávovú lampu“. Na pokus boli potrebné len prísady z kuchyne (voda, olej, potravinárske farbivo, šumivá tabletka). Žiaci si sami vyrobili zmes a pozorovali hustotu jednotlivých kvapalín. Po vhodení šumivej tablety sa začal uvoľňovať oxid uhličitý, ktorý so sebou unáša kvapky vody. Tie vystupujú na vrch a potom znovu klesajú ku dnu. Výsledkom sú stúpajúce a klesajúce farebné bublinky vody, ktoré vytvárajú efekt „Lávovej lampy“.  Žiakom sa úloha páčila, dokonca u niektorých pracovala celá rodina a pokus si niekoľkokrát zopakovali.


       PaedDr. A. Hangaiová (vyučujúca chémie)

     • Mikuláš
      • Mikuláš

      • Opäť prišiel ten deň, ktorý značí, že Vianoce sú za dverami. Deti veria, že keď si dajú čižmy na noc do okna, Mikuláš ich naplní sladkosťami. Do školy tento rok nemohol prísť, a preto si deti z II.A pripomenuli túto tradíciu vlastnoručne vyrobenými Mikulášmi.

       Mgr. A. Urbanská (triedna učiteľka II.A)

     • Klíčenie semien rastlín
      • Klíčenie semien rastlín

      • Do konca novembra mali žiaci VIII.B triedy za úlohu vypracovať praktickú aktivitu na tému „Klíčenie semien rastlín“. Cieľom bolo zistiť, ako rôzne faktory – svetlo, teplo, vzduch vplývajú na klíčenie rastlín. Pokusy robili so štyrmi nádobami v rôznych podmienkach: teplé svetlé miesto, teplé tmavé miesto, chladné miesto a celé semená ponorené vo vode na teplom mieste: Počas tohto experimentu sa o semienka starali a kontrolovali ich. Svoje zistenia  spracovali do protokolov a vyhodnotili  ich spolu s fotografiami.

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca biológie)

        

     • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
      • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 26. novembra 2020 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tento rok ho žiaci absolvovali trochu netradične - dištančnou formou. Olympiády sa zúčastnilo 10 žiakov siedmeho ročníka v kategórii 1A a 5 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka v kategórii 1B. V kategórii 1A boli najlepší: 1. Adriana Božgaiová (VII.A), 2. Ela Solárová (VII.B) a 3. Stanislava Marcinová (VII.B). V kategórii 1B boli najúspešnejší žiaci: 1. Alexandra Striešková (IX.B) a na 2. mieste skončili s rovnakým počtom bodov Petra Ivanová (VIII.A) a Jakub Cagáň (VIII.B). Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazkám oboch kategórií gratulujeme k postupu do okresného kola.

       vyučujúce anglického jazyka

     • Mladý ekológ členom Stromu života
      • Mladý ekológ členom Stromu života

      • Mladý ekológ je názov ekologického klubu na našej škole a je členom Stromu života, environmentálnej neziskovej organizácie s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Pôsobí v ňom 17 žiakov zo VII.A triedy. Aj tento školský rok sme sa zapojili do programov environmentálnej výchovy s názvom „Modré z neba“. Začiatok projektu žiaci absolvovali v škole, ale čistotu ovzdušia, smer vetra, druh, množstvo a pH zrážok monitorovali už v domácich podmienkach. Výsledky projektu zaslali Mladí ekológovia do kancelárie Stromu života v Bratislave. Do projektu Kyslý dážď sa klub Mladý ekológ zapája každoročne.

       PaedDr. L. Krajčovičová (Koordinátorka environmentálnej výchovy na škole)

     • Projekt Ekoalarm
      • Projekt Ekoalarm

      • Už minulý školský rok sa naša škola zapojila do projektu firmy Curaprox s názvom Ekoalarm a začali sme zbierať staré zubné kefky. Za 6 mesiacov sa nám spoločne podarilo vyzbierať 1000 kusov, ktoré sme odovzdali firme Curaprox a takýmto spôsobom sme získali 5 sád košov na triedenie odpadu. Aj takto jednoducho a nenápadne máme šancu prispieť k šetreniu zdrojov, k opätovnému použitiu materiálov a k premene nášho okolia na ekologickejšie. Projekt stále pokračuje, a preto, ak budete mať zničenú zubnú kefku, ktorú už nebudete potrebovať, nevyhoďte ju do obyčajného smetného koša, ale pripravte si ju na prinesenie a odovzdanie do školy. Kefke tak dáte novú možnosť byť užitočnou a triedenie odpadu v škole bude jednoduchšie. Viac o projekte na stránke https://www.ekoalarm.sk

       Mgr. E. Foltánová (koordinátorka projektu)

     • Detský čin roka
      • Detský čin roka

      • Naši žiaci sa každoročne zapájajú do celoslovenského projektu Detský čin roka. Na výchovných a triednických hodinách si čítajú a diskutujú o dobrých skutkoch, ktoré ich rovesníci zo Slovenska skutočne vykonali a snažia sa spomedzi nich vybrať tie najlepšie, najhrdinskejšie. Práve tie sa potom stávajú inšpiráciou a povzbudením pre ich ďalšie konanie.
       I napriek mimoriadnej situácii, ktorá momentálne v školách panuje, je možné si aj tento rok prečítať, alebo vypočuť nominované príbehy a zapojiť sa do hlasovania aktuálneho ročníka projektu. Hlasovanie Detskej poroty a zároveň Online hlasovanie pre verejnosť prebiehajú práve v týchto dňoch, až do 27. novembra 2020. Ktokoľvek, kto má chuť a čas, môže podporiť dobrý skutok. Všetky informácie je možné nájsť na stránke www.detskycin.sk

       Mgr. E. Foltánová (koordinátorka projetku)

     • Objavovanie vesmíru v 5. ročníku
      • Objavovanie vesmíru v 5. ročníku

      • Ľudia už od dávnych čias chceli preskúmať tajomstvá vesmíru. Dnes sa používajú na jeho skúmanie čoraz zložitejšie zariadenia, napríklad optické a vesmírne ďalekohľady, umelé družice, vesmírne sondy, raketoplány, satelity. Skutočný výskum vesmíru sa začal až vtedy, keď vedci zostrojili raketu. Objavovanie vesmíru a využitie kozmonautiky poňali žiaci piateho ročníka netradične a rozhodli sa vyrobiť rakety, lietadlá doma. Výtvory piatakov si môžete pozrieť vo fotogalérii. Do práce sa zapojili: S. Leghart, D. Bajnek, A. Kováč, N. Červená, F. Matuška, M. Trubíniová, T. Zrubec (žiaci V.A) a D. Kováč, S. Skačanová, K. Mrváňová, A. Kušanová, E. Krčmárová, M. Červený, D. Solotruk (žiaci z V.B)

       PaedDr. L. Krajčovičová (vyučujúca geografie)

     • Druháci sa zabávajú v prírode
      • Druháci sa zabávajú v prírode

      • Začala sa jeseň. Deti z II.A však rozhodne nesedia doma. Užívajú si čaro farebnej prírody a oddychových prechádzok v napadanom lístí, tešia sa z jesenných plodov, objavujú let šarkanov a pritom všetkom otužujú svoje telo na čerstvom vzduchu. Toto všetko patrí k jeseni a k zdravému životnému štýlu, ktorý u detí podporujem.

       Mgr. A. Urbanská  (triedna učiteľka II.A)

     • Netradičný Teqičák
      • Netradičný Teqičák

      • Začiatkom októbra, keď teplé slnečné leto vystriedala pani jeseň a my sme boli opäť v škole, rozhodli sme sa v našom ŠKD uskutočniť náš tradičný teqičák. Vyrezávanie a zdobenie tekvíc prebiehalo trochu inak ako po minulé roky. Väčšinu prác tvorili deti doma spolu s rodičmi, alebo priniesli tekvice do školy a v zdobení pokračovali spolu s pani vychovávateľkami. A tak vznikali prvé rozprávkové postavy, rôzne zvieratká a jesenné aranžmány. Vybrať, vyhodnotiť tú naj tekvicu by bolo veľmi ťažké, každému sa páčilo niečo iné, ale najviac u detí zarezonovala tekvica v podobe mimozemšťana, sovy a kocúra. Šikovnosť, tvorivosť a fantázia detí a ich rodičov bola odmenená sladkou odmenou a diplomom. Hotové práce boli výnimočne vystavené pri hlavnom vchode budove, aby tak boli dodržané aj hygienické opatrenia. Ráno nás potom pri mihotavom svetle kahancov vítali rôzne dekorácie a postavy. Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám pomohli toto podujatie zorganizovať.

       Dagmara Zuzulová (vychovávateľka ŠKD)

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • Mimoriadna situácia na našej škole zasiahla aj do plánovaného zberu papiera. Nakoľko je však už kontajner na papier na parkovisku za školskou jedálňou, zber sa uskutoční. Ak má niekto záujem, zber papiera sa koná od 14. 10. 2020 do 23.10. 2020 v pracovných dňoch v čase od 15:00 do 16:30.

       -admin-

     • Prerušenie vzdelávania žiakov 1. - 9. ročníka
      • Prerušenie vzdelávania žiakov 1. - 9. ročníka

      • Na základe rozhodnutia krízového štábu mesta Vráble, zo dňa 11. 10. 2020, sa prerušuje  prezenčná výučba v  Základnej škole s materskou školou, Lúky 1226, Vráble  pre ročníky 1. až 9. v termíne od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020 (vrátane). Žiaci sa budú vzdelávať dištančnou formou. Toto opatrenie sa prijíma ako prevencia na zabránenie ďalšieho šírenia vírusu COVID. Bližšie informácie žiakom a rodičom poskytnú triedni učitelia.

     • Slávnostné ukončenie národného projektu
      • Slávnostné ukončenie národného projektu

      • V roku 2017 bola naša škola vybraná a zaradená do projektu - Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP.  Cieľom tohto projektu bola implementácia viacerých prvkov, ktoré sú považované za dôležité z hľadiska efektívneho fungovania systému duálneho vzdelávania na školách a zároveň sú nápomocné  k vytvoreniu podmienok spolupráce medzi ZŠ, SOŠ a zamestnávateľom. Projekt prebiehal na 28 vybraných základných školách.
       Súčasťou programu boli žiaci 9.a, ktorí absolvovali vyše dvadsať vopred pripravených aktivít. Aj keď ešte v mesiaci jún prebiehali protiepidemiologické opatrenia, žiaci si 24.  júna prevzali svoje portfóliá, ktoré predstavovali vysvedčenia ich zručností, možností štúdia a hlavne predpoklady pre ich budúce povolania. Súčasťou portfólia boli žiakmi pripravené ich prvé životopisy, motivačné listy, ako aj výstižné hodnotenia ich práce a fotografie získané počas celej doby trvania projektu. Práve to im môže v budúcnosti  pripomenúť, ako jedinečne a komplexne sa im naša škola snažila pomôcť pri výbere ich povolania.
       Vďaka patrí vedeniu školy a učiteľom, že boli ústretoví a umožnili žiakom tejto triedy takto inovatívne  postupovať pri ich ďalšej životnej voľbe,  Ing. N. Čérimu, pracovníkovi ŠIOVu, ktorý túto triedu odborne viedol a všetkým mojim žiakom z 9.a triedy.

       Mgr. S. Gajdošová (zodpovedná za projekt na ZŠ s MŠ, Lúky, Vráble, výchovná poradkyňa)

     • Bývalí deviataci, budúci prváci
      • Bývalí deviataci, budúci prváci

      • V tomto školskom roku lavice našej základnej školy opustili ďalší žiaci: Alex Balogh, Pavol Barta, Patrícia Blahová, Nikolas Cebo, Ema DebnárováI, Karin Kováčikovál, Nina Lapacíková, Samuel Levický, Lucia Lüleiová, Viktória Lüleiová, Peter Macák, Natália Mihóková, Bibiana Mináriková, Hana Sádovská, Lívia Šabíková, Simona Tóthová, Nina Vojteková, Renáta Bajneková, Lukáš Červený, Tamara Frajková, Sandra Füleová, Sabína Karáčová, Filip Kéry, Slavomír Kmeťo, Viktória Kolieneková, Michal Kováčik, Fabian Kunkela, Monika Kuterková, Martin Raček, Jana Roháčová, Natália Szabóová, Martin Szombath, Tomáš Szombath, Samuel Šallai, Hanka Štefáková. Prajeme im v živote len to najlepšie a nech sa im darí úspešne na stredných školách.

     • Poďakovanie riaditeľa školy
      • Poďakovanie riaditeľa školy

      • Milí žiaci, rodičia, kolegovia,      
       pomyselná časová os, ktorá začína 1. septembra a končí 30. júna, sa naplnila. Je za nami desať mesiacov školského vyučovania. Zažili sme netradičný a náročný rok. Máme za sebou množstvo splnených úloh, zdolaných výziev, dní plných snaženia a usilovnej práce. Snaha, odhodlanie a disciplína boli v uplynulých mesiacoch naším hnacím motorom.
       Ďakujem všetkým rodičom za pomoc a obetavosť, ktorú prejavili v čase mimoriadnej situácie a boli nápomocní učiteľom, ale predovšetkým svojim deťom pri získavaní a utvrdzovaní vedomostí.
       Drahí kolegovia, tento školský rok sme spravili veľa užitočnej, namáhavej a pre školu aj pre žiakov prospešnej práce. Ďakujem Vám všetkým za vytrvalosť a odhodlanie v neľahkom učiteľskom povolaní.
       Milí žiaci, rodičia, kolegovia, prajem Vám všetkým zaslúžený oddych a verím, že po prázdninách spoločne otvoríme lepší a úspešnejší rok.

                                                                                     PaedDr. Karol Drienovský, riaditeľ ZŠ s MŠ, Lúky 1226, Vráble

     • Prváci spoznávali prírodu
      • Prváci spoznávali prírodu

      • Žiaci I.A lisovali kvety a vytvárali herbár. V prírode možno stále niečo objavovať. Nie je to len úloha z prvouky, ale aj detská zábavka, ktorú povýšili na tvorivú činnosť. Z vylisovaných rastlín vytvárali malé umelecké diela, pohľadnice pre priateľov.

       Mgr. A. Urbanská  (triedna učiteľka I.A)

     • Oznam školskej jedálne
      • Oznam školskej jedálne

      • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom detí, ktoré budú prihlásené na stravovanie v mesiaci jún 2020, aby uhradili réžiu:
       MŠ - 3,- €
       ZŠ - 5,- €.

       -sf-

        

     • Návrat do školy
      • Návrat do školy

      • Po návrate so školy sme sa aj my s našimi žiakmi venovali téme, ktorá dominuje na celom svete - koronavírus. Diskutovali sme o tom, čo už žiaci o víruse vedia a zopakovali, aké opatrenia musíme dodržiavať. Na nástenke, ktorú sme spoločne vytvorili, si ich môžu dennodenne pripomínať. Žiaci mali radosť a svoju zručnosť ukázali aj pri výrobe vlastnoručne namaľovaných rúšok.

       Bc. L. Pichňová, Mgr. J. Beláňová (vychovávateľky)