• Život v našej škole

     • Čas premien - prednášky o dospievaní
      • Čas premien - prednášky o dospievaní

      • „Čas premien“ je výchovno-vzdelávací program, ktorého cieľom je prostredníctvom besied a prezentácií poskytnúť žiakom potrebné informácie o dospievaní, o fyzických a psychických zmenách počas dospievania, ako aj poznatky o hygiene a reprodukčnom zdraví. Online besedy viedla kvalifikovaná lektorka Mgr. Viera Holecová zo spoločnosti MP Education, s r.o. Prvá beseda bola určená pre dievčatá s názvom „Dospievam alebo život plný zmien“. Druhá beseda pre chlapcov mala názov „Na ceste k mužnosti“. Žiaci siedmych ročníkov sa dozvedeli veľa zaujímavých a odborných informácií o období puberty.

       PaedDr. L. Krajčovičová  (vyučujúca biológie)

       [27. február 2023]

     • Biologická olympiáda – školské kolo
      • Biologická olympiáda – školské kolo

      • Úspešnými riešiteľmi školského kola biologickej olympiády v kategórii E – Poznaj a chráň, odbornosť Botanika stali L. Krajčovičová (1. miesto) z IX.A a D. Kováč (2. miesto) z VII.B triedy. V kategórii E – Poznaj a chráň, odbornosť Zoológia sa stal J. Foltán (1. miesto) z VI.A. Súťažiaci museli po dlhodobej príprave zvládnuť teoretickú časť, rozpoznať 50 druhov rastlín a živočíchov, vedieť slovenské aj latinské vedecké názvy a zvládnuť „poznávačku“. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole!

       PaedDr. L. Krajčovičová, Mgr. I. Pavlatovská (učiteľky biológie)

     • Karneval v ŠKD
      • Karneval v ŠKD

      • Obdobie karnevalov je tu! Je to čas radosti, veselosti a hojnosti.  Inak tomu nebolo ani v našej škole, kde sme už niekoľko dní predtým svoje oddelenia ŠKD farebne vyzdobili. Nadišiel deň „D“, kedy sa deti vo svojich triedach začali meniť na známe i neznáme bytosti: princezné, víly, čarodejnice, šašov, indiánov, hasičov, bojovníkov, športovcov a mnoho ďalších. Pani vychovávateľky prekvapili žiakov a prišli tiež v preoblečení. Na karnevale nechýbala skvelá zábava pretkaná množstvom súťaží, tancom a nakoniec tombola so sladkou odmenou pre všetky deti. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí sa zapojili do vytvárania masiek spolu s deťmi, a tak podporili ich kreativitu.

       kolektív vychovávateliek ŠKD
       [13. – 14. 3. 2023]

     • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
      • Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína

      • Vo februári sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Svoje interpretačné schopnosti si zmerali žiaci v troch kategóriách. Najúspešnejšími boli:
       I. kategória – poézia:  1. miesto – S. Skačanová, 2. miesto – E. Bafrncová, 3. miesto – Š. Mihálov.

       I. kategória – próza:  1. miesto – T. Gúcka, 2. miesto – N. Prešinská, 3. miesto – J. Sziglová
       II. kategória – poézia:  1. miesto – N. Števová, 2. miesto – M. Maté, 3. miesto – A. Sabó
       II. kategória – próza:  1. miesto – S. Štefanská, 2. miesto – S. Bajaníková, 3. miesto – V. Fialková
       III. kategória – poézia:  1. miesto – P. Tóthová, 2. miesto - M. Guláš, 3. miesto - S. Skačanová

       Víťazi postupujú do obvodného kola súťaže. Automatický postup na základe úspechov z minulého ročníka súťaže má J. Foltán.

       PhDr. Š. Foltán (učiteľ slovenského jazyka a literatúry)

     • Recitačná súťaž A slovo bolo u Boha
      • Recitačná súťaž A slovo bolo u Boha

      • V Topoľčanoch sa konala recitačná súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy. V 4. kategórii nás reprezentovali Viktória Krajčovičová (s montážou básní od Jozefa Garaja) a Laura Krajčovičová (s prózou od Bruna Fererra Ceruzka).  Súťažiacich bolo 16. Tretie miesto v krajskom kole získala Viktória Krajčovičová.

       Mgr. I. Pavlatovská

     • Štvrtáci strávili noc v škole
      • Štvrtáci strávili noc v škole

      • Žiaci IV.B sa tešia na vyučovanie, ale ako všetky deti, oveľa viac sa tešia na mimoškolské aktivity. Medzi najobľúbenejšie patrí "Noc v škole". Deti sa v podvečerných hodinách spolu stretli v škole, kde sa spoločne zabavili pri športových hrách v telocvični, zahrali sa spoločenské hry v triede a zabehali si už tradičný nočný beh po chodbách školy. Príjemne unavení zaspali a ráno ich čakali ďalšie aktivity v telocvični. Obohatení o množstvo spoločných zážitkov sa v sprievode rodičov vrátili do svojich domovo

       Mgr. S. Kramárová (triedna učiteľka IV.B)
       [3. február 2023]

     • Talenty v ŠKD
      • Talenty v ŠKD

      • Našu školu navštevuje množstvo talentov. Dostali príležitosť ukázať, čo dokážu a zároveň sa stali inšpiráciou aj pre ostatné deti. Na akcii Talent ŠKD sa žiaci prezentovali výtvarnými prácami, spevom, tancom, hrou na hudobný nástroj, cvičením a tento rok sme prvýkrát videli ukážky z karate. Napriek ich veľkej tréme boli všetci účinkujúci úžasní a zvládli to perfektne. Nálada bola výborná, povzbudzovalo sa, tlieskalo a spoločne sme si zaspievali. Na záver každé vystupujúce dieťa dostalo od pani vychovávateliek diplom a sladkosť, ale najväčšou odmenou bol pre nich aplauz od kamarátov a spolužiakov. Všetkým srdečne ďakujeme a tešíme sa o rok na nové talenty.

       Bc. S. Solárová (vychovávateľka ŠKD)
       [30. január 2023]